De ondergetekenden:

 1. Opslaglocatie.nl BV gevestigd Weide 34, 4206 CJ te Gorinchem, hierna te noemen verhuurder;

  En

 2. Naam:
  Adres:
  Postcode/Woonplaats:
  Telefoonnummer:
  Legitimatie:

hierna te noemen huurder;

komen het volgende overeen:

Artikel 1 – Gehuurde , bestemming en gebruik

 1. Deze huurovereenkomst heeft betrekking op de huur van een opslagruimte van ca …. M3, welke een zelfstandig deel uitmaakt van het complex Opslaglocatie.nl, weide 34 te Gorinchem. Het gehuurde is aan de partijen bekend en zij verlangen hiervan geen nadere omschrijving.
 2. Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als ruimte voor opslag. Er mogen geen werkplaats activiteiten worden verricht.
 3. Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in punt 2 hierboven.
 4. De hoogst toelaatbare belasting van de vloer van het gehuurde bedraagt 400 kg per m2.
 5. Het is huurder niet toegestaan om de huurrechten van de opslagruimte geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 2 – Voorwaarden

Op deze huurovereenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Opslaglocatie.nl
Huurder heeft hiervan een exemplaar ontvangen en verklaart deze te zullen naleven.                       

Artikel 3 – Aanvang, duur en opzegging

 1. Deze huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op ………..
 2. Beëindiging van de overeenkomst door opzegging dient via email (info@opslaglocatie.nl) en anders per post te geschieden. De ruimte is dagelijks opzegbaar maar kan pas worden opgezegd als de ruimte leeg en schoon is opgeleverd.

Artikel 4 – Waarborgsom

Partijen komen overeen dat huurder aan verhuurder een waarborgsom betaald van  € 75,- Huurder ontvangt hiervoor een gratis slot en een gratis tag voor de toegang.

Als bij beëindiging de opslagruimte  schoon en zonder schade wordt opgeleverd en het slot en tag  worden ingeleverd zal het bedrag van € 75,- worden teruggestort in de eerste week van de nieuwe maand.

Artikel 5 – Betalingsverplichting  en betaalperiode

 1. De huurprijs bedraagt per kalendermaand : €……..
 2. De huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te voldoen voor of op de dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft door middel van een doorlopende automatische incasso.
 3. Bij de eerste betaling ( vooruit betaling of middels pintransactie) zal ook de waarborgsom van € 75,- in rekening worden gebracht.
 4. Onze onderneming is vrijgesteld van omzetbelasting, dit geldt zowel voor particulieren als voor zakelijke klanten. Wij heffen dus geen BTW.

Artikel 6 – Pandrecht

Door ondertekening van deze huurovereenkomst zal pandrecht worden gevestigd op alle zaken, goederen, voorraad en inventaris aanwezig in het gehuurde.

Artikel 7 – Vrijwaring

Door ondertekening van deze huurovereenkomst verklaart ondergetekende zorg te dragen voor een (eigen) verzekering bij ingang tot einde van de huurperiode voor de goederen die opgeslagen worden. Vaak is een melding naar uw verzekering al voldoende.

De huurder vrijwaart verhuurder voor iedere mogelijkheid voor schade aan de in de ruimte opgeslagen goederen.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Gorinchem d.d………

Handtekening huurder                                                   Handtekening verhuurder

………………………………..                                                     ………………………………………

Naam in blokletters                                                         Naam in blokletters

………………………………..                                                     ……………………………………..